تانگوی چند نفره

ارامشی که نیست در جنگی هم اگر حاضر نبودیم ، جنگی در ما حاضر بوده همیشه .
پنج‌شنبه 3 فروردین 1396

25

بچگی

کاسه ی آجیل

پسته

عمو مجید

وصال

زمین ناهموار

دفتر چه ی آرزوها

خوشبختی

سلامتی

پول

من خودم را همانطور که هستم دوست دارم و تایید میکنم

آغوش گرم

محبت

 ////////////////